KVKK Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni

Türkiye’de kurulu Türkeli Yapı Ahşap Ltd.Şti. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

• ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde;

• işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• tarafımıza bildirdiğiniz şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde  üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini bildiririz.  

1. Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Şirket: Türkeli Yapı Ahşap Ltd.Şti

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

2. Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, stajyer, çalışan, müşteri, tedarikçi, ziyaretçi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Türkeli Yapı Ahşap Ltd.Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

İş ve ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde ziyaretlerimiz, sözleşmelerden alınan bilgiler, bayiler ve hukuki belgeler vasıtasıyla topluyoruz.  

 

İş ve ticari ilişkilerimiz kapsamında veya kendi menfaatiniz gereği web site ve yazılımlarımıza kayıt olmanız vasıtasıyla topluyoruz.  

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun

• Doğru ve gerektiğinde güncel

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Türkeli Yapı Ahşap Ltd.Şti.’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları  

Şirket tarafından kişisel verileriniz Vergi Hukuku, İş Hukuku, Türk Ticaret Hukuku, Türk Borçlar Hukuku gereklerini yerine getirmek ve aşağıda belirtilen amaçlar gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç sebeplerle işlenebilir.  

Müşteri sözleşmelerinin ifasından veya ticaretten doğan gereklilik nedeniyle özellikle;

• Müşteri şikayetlerinde geri dönüşlerin yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması,

• Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi,

• Müşteri ve tedarikçi anketi analizi yapılması,

Website ve Yazılımların Kullanıcıların kendi menfaatince kullanımından doğan gereklilik nedeniyle özellikle,

• Kullanıcıların makine ve sistemlerine ilişkin bilgileri izlemesi için gerekli yazılım hizmetlerinin sağlanması, • Kullanıcıların makinesi ve sistemleriyle ile ilgili gerekli bildirimlerin kullanıcıların yazılım üzerinden kendi seçtiği kanallar (e-mail, sms vb) aracılığı ile gönderilmesi,  

 

5. Kişisel Verilerinizin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması  

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca kişisel verilerinizi;

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek nedeniyle özellikle;

• Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz.

 

6. Haklarınız  

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;  

• Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek, • Kişisel verilerin yurtiçine aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 6’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu

 imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde talebinizi yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz. Başvurunuzu iletmek isterseniz şirket adresine posta yolu ile başvurabilir ya da 0378 436 51 90 numaralı telefonumuzu arayabilir, ya da talebinizi turkeliahsap@gmail.com adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.